Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διεύθυνση: , 40003, ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ
Δήμος: ΑΓΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2494053053
FAX: 2494053053
e-mail: kyrkafanelis@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 38322200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 38323500 Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ check
2 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων  
3 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου  
4 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
5 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού  
6 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού  
7 38322200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων  
8 38323500 Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών  
9 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
10 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
11 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
12 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
13 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
14 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
15 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
16 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
17 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
18 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
19 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121