Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΤΑKOUDIS ABOUT WATER
Διεύθυνση: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 241, 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410660230
e-mail: takoudis@otenet.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 28291200 Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά 28298200 Κατασκευή μερών φυγοκεντρικών μηχανών· μερών μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού για υγρά ή αέρια 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 33122101 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κηπουρικών και χορτοκοπτικών μηχανών 33131100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης 33131101 Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33201201 Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα 33203100 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 36001100 Παροχή πόσιμου νερού 36001101 Υπηρεσίες διανομής νερού με βυτίο 36001200 Παροχή μη πόσιμου νερού 36002000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών 36002001 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 36003000 Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών 37001202 Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112102 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 39002300 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 42212400 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 43131001 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 43332100 Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo, μαρμάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου 43391100 Εργασίες κατασκευών διακόσμησης 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 46121305 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 46141101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 46141103 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού επικοινωνίας 46141333 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 46141337 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υδραυλικού εξοπλισμού 46220000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 46221002 Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 46471113 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691507 Χονδρικό εμπόριο άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, υδρολογικών, μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 46691525 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων 46691543 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών επαγγελματικών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. 46691549 Χονδρικό εμπόριο μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 46691556 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α. 46691563 Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών 46691913 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος 46691922 Χονδρικό εμπόριο βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες, συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού 46691924 Χονδρικό εμπόριο δικλείδων ελέγχου λειτουργίας, δικλείδων εισόδου, σφαιρικών και άλλων δικλείδων 46691925 Χονδρικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων 46691949 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου 46691956 Χονδρικό εμπόριο μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας 46691959 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 46691963 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού αερίων και μερών τους 46691964 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού υγρών και μερών τους 46691965 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος 46691974 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων 46691975 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών π.δ.κ.α. 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων 46691994 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες 46691995 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 46691997 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα και μερών τους 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46692008 Χονδρικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα 46731640 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741209 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό 46741212 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 46751258 Χονδρικό εμπόριο σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων 46751272 Χονδρικό εμπόριο φωσφινικών, φωσφονικών, φωσφορικών και πολυφωσφορικών αλάτων 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 47524206 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής 47524602 Λιανικό εμπόριο μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες 47524603 Λιανικό εμπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, μπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και μερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων 47767705 Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 47788318 Λιανικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων 47788805 Λιανικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 47788806 Λιανικό εμπόριο αντλιών για υγρά, περιλαμβανομένων των αντλιών σκυροδέματος, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων 47788821 Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα 61202000 Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες 61203000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 62011106 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 63991000 Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α. 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 71121203 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 71121401 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) 71121402 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών) 71121403 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 71121902 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 71123100 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 71123102 Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 71123104 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών 71201107 Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθμών 72191401 Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 39002300 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης  
5 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
6 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού  
7 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα  
8 42212400 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων  
9 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  
10 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
11 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
12 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
13 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών  
14 46141101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
15 46121305 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
16 46141103 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού επικοινωνίας  
17 46141333 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης  
18 46141337 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υδραυλικού εξοπλισμού  
19 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
20 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
21 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
22 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)  
23 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής  
24 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
25 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
26 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
27 43391100 Εργασίες κατασκευών διακόσμησης  
28 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
29 43332100 Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo, μαρμάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου  
30 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
31 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
32 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
33 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
34 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών  
35 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
36 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα  
37 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες  
38 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων  
39 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
40 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων  
41 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
42 28298200 Κατασκευή μερών φυγοκεντρικών μηχανών· μερών μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού για υγρά ή αέρια  
43 28291200 Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά  
44 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
45 47788805 Λιανικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
46 47788806 Λιανικό εμπόριο αντλιών για υγρά, περιλαμβανομένων των αντλιών σκυροδέματος, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα  
47 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων  
48 47767705 Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)  
49 47524206 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
50 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
51 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
52 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
53 47524602 Λιανικό εμπόριο μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες  
54 47524603 Λιανικό εμπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, μπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και μερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο  
55 47788318 Λιανικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων  
56 47788821 Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα  
57 43131001 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών  
58 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
59 36001200 Παροχή μη πόσιμου νερού  
60 36001100 Παροχή πόσιμου νερού  
61 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού  
62 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
63 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού  
64 72191401 Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων  
65 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
66 38112102 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ  
67 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
68 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
69 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
70 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων  
71 36002001 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού  
72 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
73 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
74 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
75 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
76 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
77 36001101 Υπηρεσίες διανομής νερού με βυτίο  
78 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
79 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
80 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
81 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
82 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
83 33203100 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία  
84 37001202 Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων  
85 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
86 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
87 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
88 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
89 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
90 71121902 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων  
91 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
92 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων  
93 71121401 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)  
94 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
95 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
96 71121402 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)  
97 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
98 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
99 71123102 Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών  
100 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
101 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
102 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
103 71121203 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων  
104 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
105 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
106 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
107 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
108 71121403 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας  
109 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση  
110 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών  
111 71123104 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών  
112 36003000 Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών  
113 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
114 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων  
115 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων  
116 36002000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών  
117 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων  
118 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών  
119 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα  
120 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
121 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
122 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
123 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
124 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
125 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
126 33131100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης  
127 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
128 33131101 Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας  
129 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
130 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
131 33201201 Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων  
132 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες  
133 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών  
134 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
135 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων  
136 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
137 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
138 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
139 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά  
140 61203000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων  
141 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
142 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
143 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
144 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
145 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
146 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
147 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής  
148 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα  
149 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
150 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
151 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης  
152 71201107 Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθμών  
153 71123100 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών  
154 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
155 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
156 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
157 63991000 Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.  
158 62011106 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού  
159 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
160 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
161 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
162 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα  
163 33122101 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κηπουρικών και χορτοκοπτικών μηχανών  
164 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
165 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
166 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
167 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
168 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
169 61202000 Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες  
170 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων)  
171 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
172 46691507 Χονδρικό εμπόριο άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, υδρολογικών, μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών  
173 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών  
174 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
175 46691913 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος  
176 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών  
177 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών  
178 46691922 Χονδρικό εμπόριο βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες, συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού  
179 46221002 Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)  
180 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
181 46691924 Χονδρικό εμπόριο δικλείδων ελέγχου λειτουργίας, δικλείδων εισόδου, σφαιρικών και άλλων δικλείδων  
182 46691925 Χονδρικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων  
183 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού  
184 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
185 46691525 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων  
186 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
187 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
188 46220000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
189 46691543 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών επαγγελματικών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
190 46691949 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου  
191 46691549 Χονδρικό εμπόριο μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
192 46691956 Χονδρικό εμπόριο μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας  
193 46691959 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
194 46691963 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού αερίων και μερών τους  
195 46691964 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού υγρών και μερών τους  
196 46691965 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος  
197 46471113 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.  
198 46691556 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α.  
199 46691974 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων  
200 46691975 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών π.δ.κ.α.  
201 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
202 46731640 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων  
203 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
204 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
205 46751258 Χονδρικό εμπόριο σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων  
206 46691563 Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
207 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων  
208 46741209 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό  
209 46691994 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες  
210 46691995 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
211 46741212 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας  
212 46691997 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα και μερών τους  
213 46692008 Χονδρικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων  
214 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα  
215 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα  
216 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα  
217 46751272 Χονδρικό εμπόριο φωσφινικών, φωσφονικών, φωσφορικών και πολυφωσφορικών αλάτων  
218 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121