Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: www.ledcity.gr
Διεύθυνση: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 9, 41336, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: apostolakiseco@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρίας είναι το χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού, το χονδρικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α, το λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), ήτοι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο πάσης φύσεως ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού, φωτιστικών ειδών και υλικών φωτισμού με αλληλογραφία ή μέσω του Διαδικτύου καθώς και το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών με αλληλογραφία ή μέσω του διαδικτύου. Για την πραγμάτωση του σκοπού της και αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο η εταιρεία θα συνάπτει εξ αποστάσεων συμβάσεις με τη χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ενδεικτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, το φαξ ή το διαδίκτυο και κάθε εν γένει μέσο ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία θα διαθέτει μεταξύ άλλων έναν δικτυακό τόπο καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται μεταξύ άλλων: - Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία της στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό για την προώθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων της. - Να συνάπτει συμβάσεις δανείων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες. - Να υπογράφει αξιόγραφα. - Να συνάπτει συμφωνίες, συμβάσεις και να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη πράξη με οποιαδήποτε Κρατική, Κυβερνητική, Δημοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, η οποία θα κρίνεται αναγκαία ή βοηθητική για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας. - Να προβαίνει σε επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού. - Να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα και πάσης φύσεως εξοπλισμό. - Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας. - Να συνάπτει συμβάσεις έργου. - Να συστήνει κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή και να συνεργάζεται γενικά με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια ειδικώς του λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου διέπεται από το γενικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) και την ειδικότερη νομοθεσία για τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου (Π.Δ. 131/2003, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών).
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47915600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου check
2 47915400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
3 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
4 46691510 Χονδρικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.  
5 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121