Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΛΙΤ (ELITE) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (Ε.Β.Ζ.Ε.) - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ELITE Α.Ε.Β.Ε.
Διεύθυνση: ΑΛ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΓΙΑΝΟΥΛΗ) 4, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410592216
FAX: 2410592216
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρίας είναι η λειτουργία της ως εργαστήριο και εμπορία αρτοζαχαροπλαστικής και κατάστημα λιανικής και χονδρικής πώλησης, η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης , η παραγωγή κάθε είδους προϊόντων αρτοζαχαροπλαστικής και κατεψυγμένου ψωμιού, καθώς και η παραγωγή έτοιμων φαγητών με βάση το κρεάς.Η εμπορία κατεψυγμένων προϊόντων και πάσης φύσεως τροφίμων, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω και συναφών προς αυτά ειδών. Η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή εξωτερικού στις πιο πάνω δραστηριότητες καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω πράξη ή δραστηριότητα. Η ανάληψη και εκτέλεση ?ε συ??ετοχή σε διαγωνισ?ούς ιδιωτικών και δη?οσίων χώρων τροφοδοσίας ?αζικής εστίασης. Επίσης, η διεξαγωγή οποιασδήποτε υποθέσεως, την οποία η εταιρεία ήθελε κρίνε: κατάλληλη και πρόσφορη για εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών της και γενικά η ανάληψη κάθε δραστηριότητας η οποία ήθελε κριθεί ά?εσα ή έ??εσα αναγκαία. κατάλληλη ή πρόσφορη για την πραγ?άτωση των πιο πάνω εκτεθέντων σκοπών της. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της. η εταιρεία ?πορεί α) Να συ??ετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ?ε ό?οιο ή παρε?φερή σκοπό. οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται ?ε οποιοδήποτε φυσικό ή νο?ικό πρόσωπο ?ε οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστή?ατα ή πρακτορεία η γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, η?εδαπή η αλλοδαπή ?ε ό?οιο ή παρε?φερή σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα και ?ηχανολογικό εξοπλισ?ό προκει?ένου να τα χρησι?οποιεί για την πραγ?άτωση των σκοπών της ή να τα εκ?εταλλεύεται εκ?ισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγ?άτωση των σκοπών της ή άλλων παρε?φερών. στ) Η Γενική Συνέλευση των ?ετόχων ?πορεί ?ε τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46361300 Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής check

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121