Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΔΑΔΑ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410252042
FAX: 2410252042
e-mail: info@dada-ae.gr
Ιστοσελίδα: http://www.dada-ae.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Η έρευνα, ο σχεδιασμός η μελέτη, η κατασκευή, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων σε κάθε φύσεως ακινήτων. 2. Η αγορά οικοπέδων, η ανέγερση επ? αυτών οικοδομών κατά το σύστημα της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και η πώληση ή η εκμίσθωση των οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθώς επίσης και η ανέγερση πολυώροφων οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής. 3 Η έρευνα αγοράς , η αγορά , η πώληση, η εκμίσθωση ακινήτων , η εκτίμηση ακινήτων, η εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων και μελετών για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση, η εκτέλεση οικοδομικών έργων πάσης φύσεως , για λογαριασμό τρίτων προσώπων ή της εταιρείας , για οποιαδήποτε χρήση. 4. Η αγορά ή μίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων, η μετατροπή της χρήσεως αυτών κατόπιν χορηγήσεως της οικείας αδείας και η εκμετάλλευση των με πώληση, υπενοικίαση ή με ανάπτυξη δραστηριοτήτων πάσης φύσεως. 5. Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου ,σε θέματα που έχουν σχέση με επενδύσεις σε γη και ακίνητα, οικονομοτεχνική επεξεργασία εναλλακτικών μορφών αξιοποίησης ακινήτων, με υπηρεσίες στρατηγικού η επιχειρηματικού σχεδιασμού . 6. Η συμμετοχή σε δημόσιους πλειστηριασμούς αναγκαστικούς ή εκούσιους, η πλειοδοσία σε αυτούς η κατακύρωση υπέρ και στο όνομα της εταιρείας πάσης φύσεως κινητών ή ακινήτων. 7. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης (προληπτική-τακτική και διορθωτική), φύλαξης, καθαρισμού και η υποστήριξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, (facility management) σε εξοπλισμένα κτιριακά συγκροτήματα. 8. Η μελέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η εκμετάλλευση, η διαχείριση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων εν γένει για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 9. Η ανάπτυξη επενδύσεων σε δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής με την εκτέλεση , επίβλεψη και εκμετάλλευση για λογαριασμό τρίτων ή της εταιρείας μονάδων πολιτιστικής και τουριστικής υποδομής. 10. Ο σχεδιασμός, η έρευνα, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση απορριμμάτων, αξιοποίηση υδάτινων πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μονάδων παραγωγής ενέργειας από αυτές. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: 1)Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται, με δικά της καφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή που έχουν οποιουδήποτε νομικούς σκοπούς. 2)Να προβαίνει δε όλες τις συναφείς με τα παραπάνω εργασίες και δραστηριότητες.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων check
2 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
3 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
5 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119