Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΚΡΕΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: AGRESTA SA
Διεύθυνση: KOYMA 10, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410611558
FAX: 2410611558
e-mail: info@agresta.gr
Ιστοσελίδα: http://www.agresta.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Α. Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η ανακύκλωση πλαστικών, για την παραγωγή αναγεννημένων πρώτων υλών. 2) Η ανακύκλωση, παραγωγή και εμπορία χαρτιού, μετάλλων, scrap, γυαλιού, αδρανών υλικών και ελαστικών. 3) Η παραγωγή και εμπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και πρώτων υλών αυτών άνευ υφάνσεως. 4) Η επεξεργασία και αφαλάτωση υδάτων. 5) Η ανέγερση, συντήρηση, διαχείριση, κατασκευή, ανακατασκευή, επίπλωση, διακόσμηση, κατεδάφιση, καταστροφή και αντικατάσταση οποιωνδήποτε καταστημάτων, γραφείων, διαμερισμάτων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων άρδευσης ή ύδρευσης, εργαστηρίων, εργοστασίων, μύλων μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων πάσης φύσεως τροχοφόρων οχημάτων και πλοίων, αεροσκαφών και ομοίων, οποιωνδήποτε άλλων έργων, οικοδομών, τεχνικών έργων και κατασκευών και η συμμετοχή στα ανωτέρω. 6) Η κατασκευή, επιδιόρθωση, εισαγωγή, αγορά, πώληση, εξαγωγή, εκμίσθωση και γενικά η συναλλαγή και το εμπόριο όλων των ειδών εξαρτημάτων, αντικειμένων, συσκευών, μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, αγαθών, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και όλων των δικαιωμάτων ή πραγμάτων που η εταιρία κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να διαπραγματευτεί αναφορικά με οποιονδήποτε από τους σκοπούς της. 7) Η συγκομιδή και τοποθέτηση σε ειδικούς χώρους τοποθέτησης απορριμμάτων ή προς ανακύκλωση απορριμμάτων και άλλων υλικών και η περισυλλογή τμημάτων αυτών για χρήση της εταιρίας ή τρίτων και η μεταπώληση αυτών. 8)Η διαφήμιση εμπορευμάτων και υπηρεσιών της εταιρίας και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης εμπορευμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ψυχαγωγίας και πάσης φύσεως υπηρεσιών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Οι εκδόσεις εντύπων, διαφημιστικών φυλλαδίων ή περιοδικών για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών. 9) Η παραγωγή, καλλιέργεια, αγορά, πώληση, μεταπώληση, τυποποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή δημητριακών για κατανάλωση από ανθρώπους και ζώα. 10) Η παραγωγή, καλλιέργεια, αγορά, πώληση, μεταπώληση, τυποποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή σπόρων για σπορά και κατανάλωση. 11) Η παραγωγή, καλλιέργεια, αγορά, πώληση, μεταπώληση, τυποποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή ελαιούχων σπόρων και καρπών. 12) Η καλλιέργεια, παραγωγή, αγορά, πώληση, μεταπώληση, τυποποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή φρούτων και λαχανικών. 13) Η αγορά, παραγωγή και εισαγωγή αγροτικών πρώτων υλών, η επεξεργασία, παρασκευή και μεταποίηση τους σε πτηνοτροφές και ζωοτροφές, και η συσκευασία, τυποποίηση, πώληση, μεταπώληση, και εξαγωγή των πτηνοτροφών και ζωοτροφών. 14) Η αγορά, παραγωγή, εισαγωγή άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, η επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, πώληση, μεταπώληση και εξαγωγή τους. 15) Η αγορά, παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή, τυποποίηση, πώληση και μεταπώληση προβιών, καθώς και κατεργασμένων και ακατέργαστων δερμάτων. 16) Η αγορά, παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή, τυποποίηση, πώληση και μεταπώληση μαλλιού, μάλλινων προϊόντων και νημάτων. 17) Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, τυποποίηση, πώληση και μεταπώληση εν γένει ειδών οικιακής χρήσης, οικιακού εξοπλισμού και συναφών προϊόντων. 18) Η αγορά, καλλιέργεια, εκμετάλλευση, μίσθωση και πώληση γεωργικών και αροτραίων εκτάσεων. Β. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρία δύναται: 1) Να υπογράφει και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν στην από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο που ασχολείται με εργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. 2) Να διεξάγει όλες ή μέρος των πράξεων που επιτρέπονται από το ιδρυτικό αυτό έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε ενεργώντας ατομικά είτε από κοινού με άλλες εταιρίες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος, εντολέας, εντολοδόχος, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιριών, οίκων προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων. 3) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη της εταιρίας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη μέρους ή του συνόλου των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους check
2 46240000 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος  
3 46211100 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών  
4 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
5 46211110 Χονδρικό εμπόριο σπόρων για πτηνοτροφές και κτηνοτροφές  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121