Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
Διεύθυνση: 7Ο ΧΛΜ Ε.Π.Ο.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410575642
FAX: 2410575642
e-mail: info@metaforestsoumanis.com
Ιστοσελίδα: http://www.metaforestsoumanis.com
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
α. Σκοπός της εταιρίας είναι :Η διενέργεια ?ε κό?ιστρο ε?πορευ?ατικών εθνικών και διεθνών ?εταφορών ?ε φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά οχή?ατα δη?οσίας χρήσεως κάθε κατηγορίας , ρυ?ουλκών ή ρυ?ουλκού?ενων ή η?ιρυ?ουλκου?ένων , ψυγείων, βυτίων κλπ. που θα ανήκουν είτε σ' αυτήν, είτε θα ?ισθώνονται από αυτή, είτε θα εισφέρονται κατά χρήση σ' αυτή .Οι ταχυ?εταφορές εγγράφων και αντικει?ένων. Οι ταχυδρο?ικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολική; υπηρεσίας που αφορούν εφη?ερίδες και περιοδικά. Οι ταχυδρο?ικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολική; υπηρεσίας που αφορούν επιστολές. Οι ταχυδρο?ικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν δέ?ατα. Οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης ε?πορευ?ατοκιβωτίων. Οι υπηρεσίες ?εταφοράς ?ε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασ?ού (logistics). β.Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία ?πορεί: 1) Να συ??ετέχει ή να συνεργάζεται, ?ε δικά της κεφάλαια, ?ε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιασδήποτε νο?ικής ?ορφής, υφιστά?ενες ή που θα ιδρυθούν στην η?εδαπή ή την αλλοδαπή που έχουν ό?οιους ή παρε?φερείς νό?ι?ους σκοπούς. 2) Να προβαίνει σε όλες τις συναφείς ?ε τα παραπάνω εργασίες και δραστηριότητες. 3) Να συνεργάζεται ?ε οποιοδήποτε φυσικό ή νο?ικό πρόσωπο ?ε οποιοδήποτε τρόπο 4) Να συ?πράττει ή να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση η?εδαπή ή αλλοδαπή ?ε ό?οιο ή παρε?φερή σκοπό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη check
2 53101300 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν δέματα  
3 53101200 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν επιστολές  
4 53101100 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά  
5 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
6 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
7 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121